INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VČETNĚ COOKIES

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

Následující informace slouží k zajištění transparentní a úplné informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů (vč. zvláštních kategorií osobních údajů), které provádí naše kancelář.

1. Kontaktní údaje na správce

 

JUDr. Petr Mjartan, advokátní kancelář, IČ: 07756011, se sídlem Gočárova třída 1620, 500 02 Hradec Králové

kontaktní osoba: JUDr. Petr Mjartan, email: info@akmjartan.cz

 

2.Účely zpracování a právní základ pro zpracování

 

Zpracování osobních údajů provádíme za účelem poskytování právních služeb a činností souvisejících, vylepšování poskytování právních služeb, plnění zákonných a profesních povinností a k uzavírání smluv.

 

Klienti: poskytování právních služeb se subjekty údajů – plnění smlouvy nebo povinností z důvodu ustanovení advokáta, výkon právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie, užívání webového rozhraní, souhlas se zpracováním

 

Třetí osoby: oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem; plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie, výkon nebo obhajobu právních nároků, užívání webového rozhraní, souhlas se zpracováním

 

Zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti, informace na webovém rozhraní, souhlas se zpracováním

 

3. Zpracovávané osobní údaje

 

Klienti: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech a jiné osobní údaje nezbytné pro poskytování právních služeb


Třetí osoby: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, cookies a jiné osobní údaje nezbytné pro poskytování právních služeb


Zaměstnanci: jméno, adresa, datum narození, bankovní účet, pracovní doba, rodinný stav, vzdělání, fotografie

 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 

– Dodavatelé služeb pro vedení advokátní agendy např. cloudové služby OneDrive, účetní služby aj.

– Soudy a jiné orgány veřejné moci (např. Česká advokátní komora)

– Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních organizací

– Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

 

5. Doba uložení osobních údajů

 

– Po dobu trvání smlouvy a po dobu nezbytnou k pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Dále pak po dobu, která je v souladu s požadavky právních předpisů, a to zejména zákonem č. 85/1996 Sb., zákonem č. 499/2004 Sb., Nařízením a stavovským předpisy zejména usnesením představenstva ČAK 9/1999.

 

6. Cookies

 

V případě, že používáte náš web setkáváte se s tzv. cookies, které mohou složit k několika účelům, když některé cookies jsou nezbytné k fungování webové stránky a některé slouží např. k monitorování návštěvníků. Nezbytné cookies zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu, když ostatní cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, když je na Vás, zda nám souhlas udělíte. Informace o kategorii cookies a žádost o udělení souhlasu, je součástí automatické výzvy (banneru) při návštěvě webu.

 

Soubory cookies mohou obsahovat IP adresu, ID souboru cookies, informace o webovém prohlížeči, o umístění, o reklamě, o historii aj. Informace o cookies zpracováváme vždy po omezenou dobu.

 

Souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv odvolat. Užívání cookies můžete nastavit i přímo ve Vašem prohlížeči.

 

Cookies zpracováváme prostřednictvím analytických nástrojů třetích stran jako: google.com, facebook.com, popř. jiného dodavatele webových aplikací.

 

Informace o používání cookies můžete naleznout zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

Poučení o právech subjektů údajů

 

A. právo na přístup k osobním údajům

 

Jakožto subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, a to zejména získání potvrzení o zpracovávání Vašich osobních údajů a informace o
účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, o příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovanou dobu uložení osobních údajů či sdělení kritéria pro určení doby, informace o zdroji osobních údajů, informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

 

B. Právo na opravu a výmaz osobních údajů

 

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a výmaz osobních údajů, ledaže existuje důvod pro jejich zpracování.

 

C. Právo na omezení zpracování

 

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech 

a) jestliže popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 

c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) jestliže jste již vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

D. Právo námitky proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že 

a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo 

b) v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, ledaže mají přednost zájmy či základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

E. Právo podat stížnost

 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost je možné podat u dozorového úřadu příslušného zejména dle a) obvyklého bydliště, b) místa výkonu zaměstnání nebo c) místa, kde došlo k údajnému porušení.

 

Vzor stížnosti naleznete zde.

 

F. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Vzhledem k tomu, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá automatizovaně, tak se právo na přenositelnost osobních údajů na Vás
nevztahuje.

 

G. Poskytnutí osobních údajů

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a poskytování právních služeb. Neposkytnutí Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout právní služby vůbec či v omezené míře.


Poskytnutí osobních údajů třetích osob je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a Správce může vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti odmítnout poskytnutí některých informací a práv.