Smlouva o převodu podílu s.r.o.

Smlouva týkající převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným je v praxi poměrně častá, neboť se jedná o nejčastější druh obchodní společnosti. Nicméně smlouvy se ve svém obsahu často zásadně liší. Každý převod má odlišná rizika spojená s převodem a následným vlastnictvím podílu (nabyvatel by měl řešit nejen pokles ceny, ale i povinnosti a omezení vlastníka spojená s podílem atd.).

Na prvním místě by si každý převodce a nabyvatel měl uvědomit jaký podíl má být předmětem smlouvy – tj. druh, výše podílu a spojená zvláštní práva. V každém případě by měl jakýkoliv nabyvatel provést kontrolu stavu společnosti (tzv. due diligence). Rozsah kontroly bude samozřejmě záležet na výši investice, již předchozí znalosti společnosti a dalších aspektech důležitých pro ochranu investice. Není výjimkou, že v případě vyšších investic kontrola stavu společnosti a následné sjednávání smlouvy zabere několik měsíců, aniž by nakonec byl podíl převeden.

Smlouva o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným vyžaduje ze zákona určité formální náležitosti. Smluvní strany by nikdy neměly zapomenout na:

  • souhlas valné hromady, pokud je vyžadován dle společenské smlouvy či dle zákona,
  • ověřené podpisy,
  • doručit smlouvu jednateli společnosti, aby mohlo dojít k přepisu společníka v seznamu společníků
  •  aj.

Smluvní strany by si zároveň měly ohlídat provedení odpovídající změny v obchodním rejstříku. Zápisem do obchodního rejstříku získává převod podílu účinky vůči třetím osobám. Pokud nepodá návrh na zápis do obchodního rejstříku sama společnost, může tak po uplynutí zákonné lhůty učinit každý, kdo na tom má právní zájem.

Pakliže byl k podílu vydán komanditní list (cenný papír), v takovém případě jsou sníženy formální povinnosti kladené na smlouvu o převodu podílu, když nebude nezbytné zajišťovat souhlas valné hromady a uzavírat písemnou smlouvu o převodu kmenových listů (nicméně uzavření písemné smlouvy lze zpravidla z důvodu právní jistoty doporučit). Kmenové listy naopak vyžadují rubopis, předání kmenového listu a oznámení převodu společnosti, jejíž podíl je převáděn.

Chcete pomoci se převodem podílu?

Neváhejte nás kontaktovat.