Advokátní kancelář MJARTAN

Máte vždy povinnost vypovídat?
Výpověď lze i odmítnout či odepřít

Při doručení předvolání k výslechu ze strany policie či soudu v trestní věci tápou mnozí v otázce, zda mají povinnost vypovídat. (Níže pomíjíme otázku výpovědí v civilních záležitostech.)

Odpověď je třeba nejprve hledat v jejich procesním postavení, tj. zda byli předvolání jako svědci či jako obvinění. 

Advokátní kancelář MJARTAN

Povinnost vypovídat pro svědky

Svědek má povinnost vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Za tímto účelem je svědek nejdříve vyzván, aby sám vypověděl, co ví o věci. Následně zodpovídá konkrétní otázky. 

Je nutné brát v potaz, že svojí výpovědí může spáchat trestný čin např. křivé výpovědi, křivého obvinění či pomluvy.

V zákonem předvídaných případech mají svědci možnost odepřít výpověď. Jde o následující:

  1. Svědek je ve vztahu k obviněnému. Je jeho příbuzným v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner či druh. 
  2. Jestliže by svědek svojí výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Povinnost vypovídat pro obviněného

Právo obviněného odmítnout vypovídat je nejširší, neboť obviněný si může vybrat, zda bude či nebude vypovídat. 

Obviněný má dokonce možnost vypovídat pouze částečně (např. neodpovídat na některé otázky). 

A protože obviněný nemá povinnost vypovídat, nemůže být k jakékoliv výpovědi nucený např. odkazem na pořádkovou pokutu či spáchání trestného činu. 

Obviněný dokonce nemusí uvádět pravdu. Nicméně musí dbát na to, aby svojí výpovědí nespáchal trestný čin např. nesmí nikoho křivě obvinit. 

Ideálně by měl obviněný vždy svůj postup konzultovat s obhájcem. Každý obviněný má právo na přítomnost obhájce a možnost se s ním radit. Po důkladné úvaze a s ohledem na strategii obhajoby by měl obviněný zvážit, zda a kdy (před policií či soudem) bude vypovídat, aby si nepřitížil.

Pro koho platí zákaz vypovídat

I bez ohledu na postavení svědka či obviněného existují situace, ve kterých zákon přímo zakazuje, aby daná osoba vypovídala. To se týká zejména osob se zákonnou povinností mlčenlivosti (advokáti, duchovní atd.) nebo v případě utajovaných skutečností (agenti atd.).

Povinnost dostavit se na předvolání

Ve všech případech platí povinnost dostavit se na předvolání. Tam může daná osoba sdělit, že se na ni vztahuje zákaz výslechu, odepírá výpověď či nebude v pozici obviněného vypovídat vůbec či částečně.

Čeká vás výslech a chcete se poradit, jaká jsou vaše práva?

Neváhejte nás kontaktovat.