Odmítnutí výpovědi, odepření výpovědi a zákaz výslechu

Mnoho lidí při doručení předvolání k výslechu ze strany policie či soudu v trestní věci tápe v otázce, zda musí vypovídat. Odpověď je třeba nejprve hledat v jejich procesním postavení, tj. zda byli předvolání jako svědci či jako obvinění. Níže pomíjíme otázku výpovědí v rámci civilních záležitostí.

Prvně by si každý měl uvědomit, zda mu podání výpovědi nezakazuje přímo zákon. Bez ohledu na postavení svědka či obviněného existují situace, ve kterých zákon přímo zakazuje, aby daná osoba vypovídala. Zejména se to týká osob se zákonnou povinností mlčenlivosti (advokáti, duchovní atd.) nebo v případě utajovaných skutečností (agenti atd.).

Svědek má obecně povinnost vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Za tímto účelem je svědek nejdříve vyzván, aby sám obecně vypověděl, co ví o věci, a následně mu jsou položeny konkrétní otázky. Svědek je tedy obecně povinen vypovídat a svojí výpovědí může spáchat trestný čin např. křivé výpovědi, křivého obvinění či pomluvy.

V zákonem předvídaných případech mají svědci možnost odepřít výpověď. První případ je založen na vztahu svědka k obviněnému, když příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh, může odepřít výpověď právě pro vztah k obviněnému.

Druhý případ odepření výpověď se týká situace, jestliže by svědek svojí výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.

Konečně právo obviněného odmítnout vypovídat je nejširší, neboť obviněný si může vybrat, zda bude či nebude vypovídat. Obviněný má dokonce možnost vypovídat pouze částečně (např. neodpovídat na některé otázky). Zároveň z důvodu, že obviněný není povinen vypovídat, nemůže být k jakékoliv výpovědi nucen např. odkazem na pořádkovou pokutu či spáchání trestného činu. Obviněný dokonce není ani povinen uvádět pravdu, nicméně musí dbát na to, aby svojí výpovědí nespáchal trestný čin např. nesmí nikoho křivě obvinit. Ideálně by měl obviněný vždy svůj postup konzultovat s obhájcem, když každý obviněný má právo na přítomnost obhájce a možnost se s ním radit. Obviněný by tak měl po důkladné úvaze a s ohledem na strategii obhajoby zvážit, zda a kdy (před policií či soudem) bude vypovídat, aby si nepřitížil.

Ve všech případech platí povinnost dostavit se na předvolání, kde daná osoba může sdělit, že se na ní vztahuje zákaz výslechu, odepírá výpověď či v pozici obviněného nebude vypovídat vůbec či částečně.

Čeká Vás výslech a chcete se poradit, jaká jsou Vaše práva?

Neváhejte nás kontaktovat.