dechová zkouška JUDr. Petr Mjartan, LL.M.

Jak se chovat u soudu

Každý z nás se může octnout u soudu z různých důvodů. Tyto důvody pak následně určují naše práva a také to, jak se chovat u soudu.

Nejvíce práv mají osoby, jejichž práva jsou či mohou být dotčena (typicky žalobce, žalovaný, obžalovaný, navrhovatel, odpůrce atd.). V závislosti na procesním postavení se liší i prostor, který dotyčný při soudním jednání má.

Co předchází jednání u soudu

K soudu je obvyklé dostavit se po předchozím předvolání. Po doručení předvolání je vhodné zvážit svou účast. Pokud není možné zúčastnit se jednání, je nezbytné omluvit se s uvedením důvodu (a případně požádat o odročení jednání).

Tímto postupem lze předejít nucenému předvedení k soudu a pořádkové pokutě.

Na co myslet před soudním jednáním

 1. Základním pravidlem je slušné chování. Soud by měl požívat úcty ze strany každého bez ohledu na postavení.
 1. Již před odchodem k soudu by měl každý zvážit svoje oblečení. I tím lze vyjádřit svůj respekt k soudu. Vhodné je formální oblečení (společenský oblek, košile a kravata), nicméně přípustné je i jiné slušné oblečení.
 1. S sebou je nezbytné mít doklad totožnosti, naopak zbraně u sebe mít nelze.
 1. Účastníci nevstupují do jednací síně, dokud je ke vstupu nevyzve rozhlas či pracovník soudu.

Při soudním jednání  

 1. Nejprve účastník předloží svůj průkaz totožnosti předsedovi senátu či samosoudci (pokud tak již neučinil dříve).
 2. K soudcům účastníci nikdy nepřistupují ze strany.
 3. Při výběru místa k sezení záleží, v jakém je dotyčný postavení. Ti, kteří jsou zastoupeni advokátem, jsou zpravidla dopředu poučeni, na které místo usednout. Obecně platí, že žalobce, navrhovatel či poškozený v trestním řízení sedí po pravé straně z pohledu soudu a žalovaný, odpůrce či obžalovaný sedí po levé straně z pohledu soudu.
 4. Zásadním pravidlem každého jednání je, že jej vede předseda senátu či samosoudce, tj. soud určuje celý průběh a ostatní jsou povinni jej poslechnout.
 5. Není přípustné zasahovat do jednání, aniž byste k tomu dostali slovo.
 6. K soudu se promlouvá ve stoje (ledaže to vylučuje zdravotní stav, o čemž musí být soud informován).
 7. Účastníci jednání se oslovují prostřednictvím funkce a postavení např. pane předsedo, pane samosoudce, pane žalobce, pane žalovaný, pane svědku či za pomocí akademického titulu.

Obecné rady pro zdárný průběh jednání

Vzhledem k tomu, že každý soudce je zvyklý vést řízení trochu jiným způsobem, je vhodné se přizpůsobovat situaci. Kupříkladu u rodinných věcí je kladen větší důraz na neformálnost, v případě trestního řízení je naopak řízení vedeno velmi striktně.

Obdobně tedy pokud chcete v jednání řízení předložit nějaký důkaz, který máte zrovna u sebe, je vhodné na tuto skutečnost soud vhodně upozornit, či případně vyčkat na výzvu, zda máte návrhy na doplnění dokazování.

Nezapomeňte, že pro tykání či jiné neformální oslovování osob není v jednací síni prostor.

A proč je vhodné řídit se výše uvedenými pravidly? Jestliže chcete soud přesvědčit o své věrohodnosti, nerespektováním základních zvyklostí toho lze docílit jen velice obtížně. Zároveň při respektování uvedených základních pravidel máte vyšší šanci, že Vám bude ze strany soudu pozorněji nasloucháno, neboť se soud nebude muset soustředit na jiné věci.

Chcete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

dechová zkouška JUDr. Petr Mjartan, LL.M.