Geometrický plán je nedílnoou součástí vkladové listiny.

Geometrický plán jako nedílná součást listiny

Geometrický plán slouží zejména pro vklad vlastnického práva či jiného věcného páva do katastru nemovitostí. Využitelný je v případech, kdy se převádí vlastnické právo nebo zřizuje věcné právo k části zapsaného pozemku. 

Tento typ plánu umožňuje, aby katastr nemovitostí mohl zakreslit nové hranice pozemku či rozsah věcného práva.

Geometrický plán je nedílnoou součástí vkladové listiny.

Geometrický plán dle zákona

Zákonodárce v ustanovení § 48 odst. 1 katastrálního zákona výslovně stanovil, že geometrický plán je neoddělitelnou součástí vkladové listiny. 

To platí pro případy:

  1. Je-li nutné předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.
  2. Má-li se zpřesnit jeho geometrické a polohové určení.
  3. Nebo pokud průběh hranice určil soud. 

Geometrický plán musí také ověřit katastrální úřad. Ten také dále vydává souhlas s očíslováním parcel. Vyžadovaných souhlasů však může být více od různých úřadů.

Geometrický plán a praxe

V praxi může být často nejasné, jak splnit podmínku neoddělitelnosti s vkladovou listinou. 

Jedním z nejčastějších způsobů, jak problém vyřešit, je sešití vkladové listiny a geometrického plánu. Následně je možné místo sešití přelepit a označit místo přelepení podpisem či razítkem. 

Tímto postupem se zajistí, že se daný plán od podpisu vkladové listiny nezmění.

Vkladatelé nevyhoví zákonné podmínce, pokud bude plán jen volnou přílohou vkladové listiny. 

Nevyhovující je také postup, kdy se plán doplní katastrálnímu úřadu až dodatečně. 

Výjimka pro soudní rozhodnutí

Existuje jediná výjimka, kdy je neoddělitelné spojení geometrického plánu a vkladové listiny nadbytečné. A to je v situaci, kdy je plán přiložený k rozhodnutí soudu, jež ve svém výroku tento typ plánu dostatečně identifikuje. 

Za těchto okolností se jedná o veřejnou listinu a následná manipulace s geometrickým plánem se vylučuje.

Elektronická verze

Výše uvedené platí pro plány v listinné podobě. Stále častější jsou však i ty elektronické. 

Pro ně je nezbytné, aby se geometrický plán vložil (PDF) do vkladové listiny (PDF). 

Nicméně je třeba použít takový postup, který zajistí, že tento plán bude nedotčen. Zároveň je nutné ověřit elektronické podpisy i časová razítka (na plánu i na vkladové listině).

Rozdělujete či scelujete pozemek a chcete připravit vkladovou listinu?

Neváhejte nás kontaktovat.