Geometrický plán jako nedílná součást listiny

Geometrický plán mj. slouží pro vklad vlastnického či jiného věcného práva do katastru nemovitostí. Využitelný je v případech, pokud se převádí vlastnické právo či zřizuje věcné právo pouze k části zapsaného pozemku. Geometrický plán umožňuje, aby katastr nemovitostí mohl zakreslit nové hranice pozemku či rozsah věcného práva.

Zákonodárce v ustanovení § 48 odst. 1 katastrálního zákona výslovně stanovil, že geometrický plán je neoddělitelnou součástí vkladové listiny (je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy, má-li být zpřesněno jeho geometrické a polohové určení nebo byl-li průběh hranice určen soudem). Geometrický plán také musí být ověřen ze strany katastrálního úřadu, který dále vydává souhlas s očíslováním parcel (vyžadovaných souhlasů však může být více od různých úřadů).

V praxi může být často nejasné, jakým způsobem splnit podmínku, aby geometrický plán byl neoddělitelnou součástí vkladové listiny. Jedním z nejčastějších způsobů je sešití vkladové listiny a geometrického plánu, následné přelepení místa sešití a označení místa přelepení podpisem či razítkem. Tímto praktickým způsobem je možné zajistit, že geometrický plán se od podpisu vkladové listiny nezmění.

Vkladatelé nevyhoví zákonné podmínce, pokud geometrický plán bude volnou přílohou vkladové listiny či dokonce bude geometrický plán katastrálnímu úřadu doplněn až dodatečně. Jedinou výjimkou je přiložení geometrického plánu k rozhodnutí soudu, který ve svém výroku dostatečně identifikuje geometrický plán. V takovém případě je neoddělitelné spojení nadbytečné, neboť se jedná o veřejnou listinu a následná manipulace s geometrickým plánem je vyloučena.

Výše uvedené platí pro geometrické plány v listinné podobě, avšak stále častěji je možné se setkat s elektronickými geometrickými plány. V takovém případě je nezbytné, aby byl geometrický plán vložen (PDF) do vkladové listiny (PDF). Nicméně je třeba použít takový postup, který zajistí, že geometrický plán bude nedotčen a bude možné ověřit elektronické podpisy a časová razítka na geometrickém plánu (i na vkladové listině).

Rozdělujete či scelujete pozemek a chcete připravit vkladovou listinu?

Neváhejte nás kontaktovat.