Stručný průvodce advokátní (svěřeneckou) úschovou

Součástí služeb advokátů je často tzv. advokátní úschova a v následujícím textu si vysvětlíme podstatu advokátní úschovy včetně typických příkladů jejího využití.

Hned úvodem si představíme schéma jednoduchého realitního obchodu s využitím advokátní úschovy a následně blíže rozebereme.

Schéma využití advokátní úschovy

Co je to advokátní úschova?

Zákon o advokacii výslovně opravňuje advokáty spravovat cizí majetek, včetně „přijímání peněz a listin do úschov za účelem jejich vydání dalším osobám“. 

Advokátní úschova může spočívat ve dvou variantách:

1) složitel je zároveň oprávněný z advokátní úschovy (složitel složí k advokátovi finanční prostředky, který je po splnění určité podmínky vydá zpět složiteli)

2) složitel složí do advokátní úschovy finanční prostředky či listiny ve prospěch oprávněného, který má nárok na jejich vydání po splnění dohodnutých podmínek.

Nás níže zajímá především druhá varianta, neboť v praxi umožňuje a usnadňuje uzavírání smluv. Často se advokátní úschova pod druhou variantou nazývá „svěřenecká úschova“, „svěřenecká smlouva“ apod. Pro zjednodušení se podržíme termínu advokátní úschova

Kdy využít advokátní úschovu?

Využití advokátní úschovy je možné vždy, pokud dvě a více stran mají zájem na překlenutí určité nejistoty.

Nejistota může typicky spočívat v:

a) nejistota, zda orgán veřejné moci povolí vklad určitého práva (např. rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva)

b) nejistota, zda smluvní strana (či smluvní strany) splní podmínky uvedené ve smlouvě (např. dodání věci)

c) nejistota, zda nastane určitá právní skutečnost (např. dosažení zletilosti)

Co získám advokátní úschovou?

Advokátní úschova umožňuje snížit transakční riziko, pokud nedojde ke splnění sjednané podmínky (nejistoty). 

Příkladem lze uvést překlenutí nejistoty při úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, ve kterých strany nikdy nemají jistotu, zda katastrální úřad povolí vklad vlastnického práva. Efektivně a v dnešní době již standardně, advokátní úschova umožňuje spravedlivější sjednání práv a povinností mezi prodávajícím a kupujícím, když prodávající nemusí nést riziko, zda mu kupující zaplatí po převodu vlastnického práva a kupující nemusí nést riziko, zda na něho prodávající vlastnické právo převede, poté co už zaplatil kupní cenu.

Obdobně je advokátní úschova často využívána při převodu podílů na obchodních společnostech (právnických osobách).

Vyplatí se advokátní úschova?

Ekonomická úvaha je vždy na místě a její zodpovězení je výlučným právem každého.

Z právního, ale i z ekonomického hlediska, se advokátní úschova může vyplatit, pokud 

1) dochází k nakládání s významným statkem (nejen nemovitost, ale i obchodní podíl, náhrada škody, automobil atd.).

2) V cestě k dosažení společného cíle stran stojí nejistota, kterou strany nechtějí překlenout důvěrou v poctivé jednání druhé strany.

Čistě ekonomické výhody advokátních úschov mohou být následující:

1) snížení kontraktačních nákladů překlenutím rizika prostřednictvím advokátní úschovy,

2) snížení nákladů na následné řešené sporů spočívající v ukončení smluv před jejich splnění (např. vracení kupní ceny či věci v důsledku odstoupení pro nesplnění povinností druhé strany),

3) snížení nákladů při využití úvěrového financování.

Ve zprávách jsem slyšel o zpronevěře úschov ze strany advokátů

Objektivně je třeba připustit, že v minulosti se objevily případy, ve kterých došlo ke zpronevěře finančních prostředků složených do advokátní úschovy. Dlouhodobě Česká advokátní komora propaguje trend zpřísnění podmínek a zvýšení transparentnosti advokátní úschovy.

Zároveň snad jakýkoliv případ zneužití advokátní úschovy se s ohledem na citlivost tématu objeví v médiích.

S ohledem na počet advokátních úschov, které jsou každoročně prováděny, je riziko zpronevěry mizivé, avšak s ohledem na často vysoké částky, je zpronevěra zpravidla zásadních zásahem.

Naše advokátní kancelář snahy o transparentnost vítá, když od počátku své existence klienty vždy informovala o všech transakcích na účtu advokátních úschov.

V reálném životě nelze předejít všem negativním jednáním, nicméně všem doporučujeme, aby důvěřovali svému instinktu a nesvěřovali své finanční prostředky nikomu, komu nedůvěřují. Zároveň doporučujeme případné obavy komunikovat směrem k advokátovi.

Pokud máte zájem na využití advokátní úschovy, neváhejte nás kontaktovat.