POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH ZÁSAD DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU

Postup orgánů veřejné moci je obecně limitován zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí (tj. orgány veřejné moci musí mít pro svůj postup vždy zákonný podklad). Není však možné, aby zákonodárce taxativně a podrobně učinil výčet všech situací, ve kterých se může orgán veřejné moci ocitnout. Zákonodárce z tohoto důvodu upravil ve správním řádu základní zásady postupu správních orgánů, které určují základní mantinely postupu správních orgánů.

Výčet základních zásad činnosti správních orgánů se nachází v ustanoveních § 2 – 8 správního řádu. Jedná se zejména o zásady:

– zákonnost,

– ochrana dobré víry a oprávněných zájmů,

– veřejný zájem,

– služba veřejnosti,

– zákaz zneužití správního uvážení,

– legitimní očekávání,

– materiální pravda,

– rovnost a nestrannost,

– procesní ekonomie.

Uvedené však neznamená, že v rámci zbývající právní úpravy správního řádu není možné naleznout jiné zásady. Dokonce to ani neznamená, že v dalších ustanoveních správního řádu nejsou některé zásady popřeny či vyloučeny např. 141 odst. 4 správního řádu upravuje zásadu formální pravdy, kterou je vyloučena zásada materiální pravdy upravené v § 3 správního řádu a aplikována nová zásada.

Důležitost základních zásad činnosti správních orgánů spočívá v jejich obecné aplikaci na postup správních orgánů. Aplikace základních zásad je dále rozšířena prostřednictvím § 177 odst. 1 správního řádu, který stanoví, že základní zásady se použijí při výkonu veřejné správy, i když zvláštní zákon vylučuje použití správního řádu a neupravuje vlastní zásady.  Zásady upravené zvláštním zákonem musí svým obsahem nahrazovat základní zásady dle správního řádu.

Široká použitelnost základních zásad by měla zajistit, že veřejná správa bude vždy při svém postupu limitována zákonnými zásadami, čímž jí bude poskytnut zákonný podklad. Zjednodušeně lze konstatovat, že základní zásady směřují k naplnění zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Zároveň zákonodárce prostřednictvím základních zásad adresátům veřejné správy poskytl představu, jak by vůči nim měl správní orgán postupovat. 

Postupuje správní orgán v rozporu se základními zásadami?

Neváhejte nás kontaktovat.